Skip to content

Všeobecné obchodní podmínky
pro užívání webového portálu kadernickevybaveni.cz a
pro vytváření předběžných konfigurací a poptávek na webovém portálu Kadernickevybaveni.cz
přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku

1) Obchodní společnost HAIR SERVIS, spol. s r.o., IČO: 26747049, sídlem Rabasova 1081/1, 140 00 Praha 4, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91167 (dále jen „provozovatel“), vydává tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky pro užívání webového portálu kadernickevybaveni.cz a pro vytváření předběžných konfigurací a poptávek na webovém portálu Kadernickevybaveni.cz (dále jen „VOP“).

2) Ustanovení těchto VOP se vztahují na právní vztahy, do kterých vstupují provozovatel a/nebo prodávající jako podnikatelé na straně jedné a kupující jako spotřebitelé na straně druhé. Pro případ právních vztahů mezi provozovatelem a/nebo prodávajícími jako podnikateli na straně jedné a kupujícími, kteří nejsou spotřebiteli, na straně druhé, budou aplikovány obecné právní předpisy, zejména ObčZ.

I.
Informace o provozovateli

1) Základní údaje o provozovateli webového portálu Kadernickevybaveni.cz:

obchodní firma: HAIR SERVIS, spol. s r.o.

IČO: 267 47 049

sídlo: Rabasova 1081/1, 140 00 Praha 4

rejstříkový soud: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 91167

číslo bankovního účtu: 3563570369/0800

adresa pro doručování elektronické pošty: kadernickevybaveni@hairservis.cz

2) Kontaktní údaje jako poštovní adresa pro doručování, e-mail a telefonní čísla jsou dále uvedeny na internetových stránkách www.kadernickevybaveni.cz v záložce Kontakt.

3) Provozovatel není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1) písm. e) ObčZ.

II.
Účel VOP a webový portál Kadernickevybaveni.cz

1) Účelem těchto VOP je upravit práva a povinnosti mezi poskytovatelem, který je provozovatelem webového portálu Kadernickevybaveni.cz, prodávajícími a jednotlivými kupujícími při užívání webového portálu Kadernickevybaveni.cz a při uzavírání kupních smluv prostřednictvím webového portálu Kadernickevybaveni.cz, jejichž předmětem koupě je zboží nabízené prodávajícími a prezentované na webovém portálu Kadernickevybaveni.cz.

2) Webový portál Kadernickevybaveni.cz nabízí prezentaci širokého sortimentu profesionálního kadeřnického vybavení, vybavení pro beauty salony, pomůcek a doplňků jednotlivými prodávajícími.

3) Webový portál Kadernickevybaveni.cz je místo provozované provozovatelem na webových stránkách www. kadernickevybaveni.cz, které slouží k nabízení a prezentaci zboží jednotlivých prodávajících, ke zprostředkování konfigurace a poptávek na zboží nabízeného prodávajícími a prezentovaného na webovém portálu Kadernickevybaveni.cz, a umožňuje jednotlivým kupujícím konfiguraci a vytvoření poptávky na zboží nabízeného prodávajícími a prezentovaného na webovém portálu Kadernickevybaveni.cz, zpracování konfigurace a odeslání poptávky příslušnému prodávajícímu, a to bez nutnosti přímého přístupu kupujícího do internetového portálu prodávajícího.

4) Zveřejnění nabídky zboží na webovém portálu Kadernickevybaveni.cz není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy není ani vytvoření konfigurace a odeslání poptávky. Kupní smlouvu uzavírá zájemce-kupující až po kontaktování jednotlivým prodejcem a následném odsouhlasení poptávky oběma stranami.

5) Vzhledem k tomu, že veškeré údaje týkající se zboží jsou na webový portál Kadernickevybaveni.cz umísťovány přímo jednotlivými prodávajícími, neodpovídá provozovatel zejména za:

soulad zboží nabízeného prodávajícími a prezentovaného na webovém portálu Kadernickevybaveni.cz se skutečně dodaným zbožím, s kupní smlouvou a/nebo s obecně závaznými právními předpisy;

soulad obsahu nabídky zboží nabízeného prodávajícími a prezentovaného na webovém portálu Kadernickevybaveni.cz z hlediska vizuálního a obsahového a soulad zde uváděných informací o zboží se skutečně dodaným zbožím, s kupní smlouvou a/nebo s obecně závaznými právními předpisy;

soulad objednaného zboží prostřednictvím webového portálu Kadernickevybaveni.cz se skutečně dodaným zbožím, s kupní smlouvou a/nebo s obecně závaznými právními předpisy;

soulad skutečně dodaného zboží objednaného prostřednictvím webového portálu Kadernickevybaveni.cz s objednaným zbožím, s kupní smlouvou a/nebo s obecně závaznými právními předpisy;

řádné a včasné plnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy, z těchto VOP, z všeobecných obchodních podmínek příslušného prodávajícího a z obecně závazných právních předpisů (zejména neodpovídá za včasné potvrzení objednávky zboží prodávajícím, dodání zboží, plnění povinností prodávajícího v oblasti odpovědnosti za vady zboží, plnění povinností v oblasti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, plnění povinností při odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, apod.);

chyby, nedostatky, nepřesnosti a vadné údaje u zboží nabízeného prodávajícími a prezentovaného na webovém portálu Kadernickevybaveni.cz.
6) Za skutečnosti uvedené v odst. 5) odpovídá kupujícímu příslušný prodávající. Provozovatel odpovídá výlučně za správnou administraci konfigurace a poptávky zájemce a za její řádné předání příslušnému prodávajícímu.
III.
Použité pojmy

Pro účely těchto VOP platí, že:

webový portál Kadernickevybaveni.cz je definován v čl. II. odst. 2) a 3) těchto VOP;

spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tzn. pro případ těchto VOP s prodávajícím nebo provozovatelem, nebo s ním jinak jedná;

smluvními stranami jsou prodávající a kupující;

uživateli se rozumí všechny fyzické osoby, které mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání užívají webový portál Kadernickevybaveni.cz, bez ohledu na to, zdali uzavřou kupní smlouvu či nikoli;

Poptávkou se rozumí výběr a konfigurace produktů prezentovaných na webovém portálu Kadeřnickévybaveni.cz.

prostředkem komunikace na dálku je takový prostředek, který umožní vytvořit konfiguraci a poptávku bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran;

internetovým obchodem prodávajícího je místo provozované jednotlivými prodávajícími pod vlastními doménami za účelem nabízení zboží veřejnosti;

Produkty jsou zboží nabízené prodávajícím v rámci jeho internetového obchodu, a které jsou prodávajícím zároveň nabízeny prostřednictvím webového portálu Kadernickevybaveni.cz;

kupní smlouvou je smluvní vztah mezi smluvními stranami, ze kterého vznikne prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu jím poptané zboží a kupujícímu povinnost toto zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu, přičemž kupní smlouvě předchází konfigurace a poptávka odeslaná prostředkem komunikace na dálku, tj. prostřednictvím webového portálu Kadernickevybaveni.cz a kupní smlouva vzniká až po následném odsouhlasení kupních podmínek mezi kupujícím a jednotlivým prodávajícím.
IV.
Poptávka na zboží

1) Jednotliví kupující mohou s prodávajícím uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě vybraného zboží prodávajícího prezentovaného na webovém portálu Kadernickevybaveni.cz, a to prostřednictvím webového portálu Kadernickevybaveni.cz. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností provozovatel uvádí, že webový portál Kadernickevybaveni.cz slouží výlučně ke zprostředkování poptávky a následnému nákupu a prodeji zboží, tedy provozovatel není prodávajícím zboží prezentovaného na webovém portálu Kadernickevybaveni.cz, neuzavírá s kupujícími kupní smlouvy ve smyslu těchto VOP, nýbrž výlučně nabízí jednotlivým kupujícím přes webový portál Kadernickevybaveni.cz vytvoření poptávky zboží nabízeného prodávajícími a prezentovaného na webovém portálu Kadernickevybaveni.cz, zpracování takové poptávky, a odeslání poptávky příslušnému prodávajícímu.

2) Kupní smlouva je mezi jednotlivým prodávajícím a kupujícím uzavírána až následně čemuž předchází poptávka prostředkem komunikace na dálku, a to prostřednictvím webového portálu Kadernickevybaveni.cz.

3) Poptávku učiní kupující v rámci webového portálu Kadernickevybaveni.cz tak, že vybere zboží a jím vybrané zboží dále nakonfiguruje a vloží do poptávky. Následně poptávku pak odešle. Po odeslání poptávky bude kupující do 2 pracovních dní kontaktován jednotlivým příslušným prodejcem a bude s ním dohodnut následný postup při objednání poptávaného zboží. Postup učinění a odeslání poptávky probíhá v následujících 8 krocích:

Krok 1: Vyberte produkt, který chcete poptat
Krok 2: Produkt nakonfigurujte ve všech zvolených kategoriích a následně uvidíte cenu
Krok 3: U nakonfigurovaného produktu se zobrazenou cenou zvolte počet kusů
Krok 4: Nakonfigurovaný produkt/y vložte do poptávky
Krok 5: V případě, že chcete poptat více různých produktů pokračujte ve výběru a konfiguraci stejným způsobem jako u předešlého kroku
Krok 6: Otevřete poptávku a doplňte kontaktní údaje
Krok 7: Do popisu uveďte své specifické požadavky
Krok 8: Zkontrolujte, jestli jste vše zadali správně a odešlete poptávku.

5) Kupující má možnost před odesláním poptávky zkontrolovat již vložená data, a pro případ, že bude třeba z jeho strany poptávku upravit, má možnost měnit vstupní údaje, které do poptávky vložil až do okamžiku, kdy objednávku ukončil a odeslal poptávku.

6) Kupující obdrží potvrzující e-mail, který obsahuje poptávku s přesnou konfigurací produktů, kterou zvolil před odesláním poptávky. Email obdrží jen v tom případě, že do kontaktních údajů vložil platnou e-mailovou adresu ve správném tvaru.

7) Odeslaná poptávka není závaznou objednávkou ani smlouvou. Závazná objednávka vzniká až po následném kontaktování ze strany jednotlivého prodávajícího a následné dohodě obou stran o objednání vybraných produktů.
V.
Ochrana osobních údajů kupujícího ve vztahu k prodávajícímu

1) Kupující souhlasí s tím, aby mu prodávající zasílal obchodní sdělení a jiné informace o své činnosti.

2) Prodávající je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOÚ“) registrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3) Kupující tímto ve smyslu ZoOÚ vyslovuje svůj souhlas s tím, aby prodávající zpracovával osobní údaje kupujícího, které jsou nezbytné k jednání o uzavření nebo změně kupní smlouvy, tj. zejména: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, dodací adresa, fakturační informace, telefonní číslo, emailová adresa, identifikační číslo, a další nezbytné informace potřebné k jednání o uzavření nebo změně kupní smlouvy. Souhlas kupujícího podle předchozí věty je dán pro účel zpracování osobních údajů ve smyslu registrace prodávajícího jako správce osobních údajů, tj. k účelu prodejnímu, marketingovému a k provozu e-shopu prodávajícího. Souhlas kupujícího podle tohoto odstavce je dán na dobu 5 let. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající k výše uvedeným osobním údajům přiřazoval případně další kupujícím poskytnuté osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů kupujícím prodávajícímu je dobrovolné.

4) Prodávající tímto ve smyslu ZoOÚ informuje kupujícího, že kupujícím poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem ve smyslu registrace prodávajícího jako správce osobních údajů, tj. k účelu prodejnímu, marketingovému a k provozu e-shopu prodávajícího, a to v rozsahu nezbytném pro plnění podle kupní smlouvy a dále v rozsahu nezbytném pro další prodejní a marketingové účely prodávajícího. Prodávající dále informuje kupujícího o jeho právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů.

5) Pokud kupující zjistí nebo se domnívá, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

6) Bude-li žádost podle odst. 5) shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav.

7) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

8) Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Jakékoli změny či žádosti o odstranění osobních údajů budou kupujícím zasílány prodávajícímu listovní zásilkou do sídla prodávajícího na adresu, která je uvedena v internetovém obchodu příslušného prodávajícího v záložce „Kontakty“, nebo elektronickou poštou na adresu, která je uvedena v internetovém obchodu příslušného prodávajícího v záložce „Kontakty“. Kupující ve svém podání uvede podstatu změny či rozsah žádosti o odstranění osobních údajů tak, aby prodávající mohl tuto změnu provést či konkrétní osobní údaj odstranit.

VI.
Ochrana osobních údajů kupujícího ve vztahu k provozovateli webového portálu Kadernickevybaveni.cz

1) Provozovatel je ve smyslu ZoOÚ registrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, registrační číslo 00074302.

2) Kupující tímto poskytuje provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícího, a to:

osobních údajů kupujícího, které jsou nezbytné k poptání zboží nabízeného prodávajícími a prezentovaného na webovém portálu Kadernickevybaveni.cz, zpracování takové poptávky, a odeslání poptávky příslušnému prodávajícímu, tj. zejména: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, dodací adresa, telefonní číslo, emailová adresa a další nezbytné informace (dále společně jen „osobní údaje“);

za účelem informování kupujícího o službách poskytovaných provozovatelem, za účelem prodejním, marketingovým, za účelem provozu webového portálu Kadernickevybaveni.cz, za účelem nabízení obchodu a služeb a za účelem tvorby databáze klientů;

souhlas kupujícího je dán na dobu pěti (5) let;

osobní údaje kupujícího v rozsahu podle písm. a) mohou být provozovatelem dále za účely ve smyslu písm. b), tj. zejména (nikoli však výlučně) za účelem nabízení obchodu a služeb, předávány jiným správcům, a to konkrétně:

obchodní společnosti BEMA CZ, s.r.o., IČO: 26912805, sídlem Brněnské náměstí 4007/5, 695 01, Hodonín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44927;
obchodní společnosti KAMAK cosmetics s.r.o., IČO: 02565838, sídlem Martinovská 3285/36f, 723 00, Ostrava – Martinov, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka58052;
obchodní společnosti KADEŘNICKÝ SERVIS, spol. s r.o., IČO: 26463857, sídlem Rabasova 1081/1, 140 00, Praha 4 – Krč, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 83960.
obchodní společnosti Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný, s.r.o., IČO: 26926229, sídlem Volovnice 300, 547 01, Náchod, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19979.
obchodní společnosti POHNER – kadeřnické potřeby s.r.o., IČO: 27466752, sídlem Okružní 1391, 537 01, Chrudim – Chrudim IV, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20654.
obchodní společnosti Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby s.r.o., IČO: 26403374, sídlem Bendova 2009/48, 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 18016.
Marie Zatloukalová, IČO: 11569212, sídlem Keltská 807/20, 779 00, Olomouc – Neředín
obchodní společnosti ZOPAS s.r.o., IČO: 25018558, sídlem Korozluky-Sedlec č.p.3, 434 01 Most, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35018.
osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno, příjmení a adresa, pokud tyto údaje byly získány v souvislosti s činností provozovatele nebo se jedná o zveřejněné osobní údaje, mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb provozovatelem předány jinému správci; kupující v tomto směru prohlašuje, že byl o postupu podle tohoto písmene provozovatelem předem informován, a to v souladu s ustanovením § 5 odst. 6) písm. c) ZoOÚ; s postupem podle tohoto písmene je kupující oprávněn písemně vyslovit svůj nesouhlas [viz odst. 12)].

3) Kupující souhlasí s tím, aby provozovatel k výše uvedeným osobním údajům přiřazoval případně další kupujícím poskytnuté osobní údaje.

4) Poskytnutí osobních údajů kupujícím provozovateli je dobrovolné.

5) Pokud kupující zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení;

požadovat způsobem uvedeným v odst. 12), aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

6) Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti kupujícího podle odst. 5) a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

7) Bude-li žádost podle odst. 5) shledána oprávněnou, provozovatel odstraní neprodleně závadný stav.

8) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:

účelu zpracování osobních údajů;

osobních údajích či případně pak kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, a to včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;

povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů kupujícího;

příjemci, případně kategoriích příjemců.

9) Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle odst. 8) požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10) Kupující je povinen uvádět jen pravdivé osobní údaje a dále je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích způsobem uvedeným v odst. 12).

11) Kupující je oprávněn kdykoli odvolat tento souhlas se zpracováním osobních údajů zcela nebo zčásti, a to způsobem uvedeným v odst. 12).

12) Jakékoli změny osobních údajů, žádosti podle odst. 5), odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů či vyjádření nesouhlasu s postupem ve smyslu odst. 2) písm. e), budou kupujícím zasílány provozovateli listovní zásilkou do sídla provozovatele na adresu uvedenou v čl. I. odst. 1) těchto VOP nebo elektronickou poštou na adresu uvedenou v čl. I. odst. 1) těchto VOP. Kupující ve svém podání uvede podstatu změny, rozsah žádosti podle odst. 5), rozsah, v jakém odvolává tento souhlas se zpracováním osobních údajů či svůj nesouhlas s postupem ve smyslu odst. 2) písm. e) tak, aby provozovatel mohl provést příslušnou změnu, odstranit konkrétní osobní údaj či informovat každého jiného správce, kterému předal jméno, příjmení a adresu kupujícího, o tom, že kupující vyslovil nesouhlas se zpracováním osobních údajů.

13) Kupující výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel formou e-mailu zasílal kupujícímu obchodní sdělení týkajících se výrobků a služeb poskytovaných provozovatelem (newsletter). V tomto směru kupující dále výslovně souhlasí s tím, aby formou e-mailu zasílali kupujícímu obchodní sdělení týkajících se výrobků a služeb i:

obchodní společnost obchodní společnosti BEMA CZ, s.r.o., IČO: 26912805, sídlem Brněnské náměstí 4007/5, 695 01, Hodonín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44927;
obchodní společnosti KAMAK cosmetics s.r.o., IČO: 02565838, sídlem Martinovská 3285/36f, 723 00, Ostrava – Martinov, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka58052;
obchodní společnosti KADEŘNICKÝ SERVIS, spol. s r.o., IČO: 26463857, sídlem Rabasova 1081/1, 140 00, Praha 4 – Krč, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 83960.
obchodní společnosti Kadeřnický velkoobchod Tomáš Drobný, s.r.o., IČO: 26926229, sídlem Volovnice 300, 547 01, Náchod, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19979.
obchodní společnosti POHNER – kadeřnické potřeby s.r.o., IČO: 27466752, sídlem Okružní 1391, 537 01, Chrudim – Chrudim IV, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20654.
obchodní společnosti Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby s.r.o., IČO: 26403374, sídlem Bendova 2009/48, 301 00, Plzeň – Jižní Předměstí, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 18016.
Marie Zatloukalová, IČO: 11569212, sídlem Keltská 807/20, 779 00, Olomouc – Neředín
obchodní společnosti ZOPAS s.r.o., IČO: 25018558, Korozluky-Sedlec č.p.3, 434 01 Most, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35018.
VII.
Mimosoudní řešení sporů
mezi uživateli a provozovatelem webového portálu Kadernickevybaveni.cz

1) Ustanovení tohoto článku se použijí výlučně v případě řešení sporů mezi uživateli a provozovatelem webového portálu Kadernickevybaveni.cz, které souvisejí s užíváním webového portálu Kadernickevybaveni.cz uživateli. Provozovatel zdůrazňuje, že v případě řešení sporů vyplývajících z odeslané poptávky (například spory související s odstoupením od následné kupní smlouvy, spory týkající se nároků z vadného plnění, apod.), jsou odpovědností příslušného prodávajícího a nikoli provozovatele.

2) Provozovatel určuje pro případné stížnosti uživatelů, které souvisejí s užíváním webového portálu Kadernickevybaveni.cz uživateli, e-mailovou adresu určenou pro podání stížností: jana.plackova@hairservis.cz. Provozovatel je povinen prostřednictvím e-mailu neprodleně potvrdit obdržení stížnosti. Stížnost uživatele je provozovatel povinen posoudit do 30 dnů od jejího obdržení. Výsledek provozovatel sdělí uživateli prostřednictvím e-mailu.

3) Provozovatel informuje uživatele ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, na kterého se má uživatel právo obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu souvisejícího s užíváním webového portálu Kadernickevybaveni.cz uživatelem, je Česká obchodní inspekce (dostupná na webové stránce: http://www.coi.cz/).

4) Provozovatel dále informuje uživatele ve smyslu čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), o existenci platformy pro řešení sporů on-line (dostupná na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platformu pro řešení sporů on-line může uživatel použít při mimosoudním řešení sporu souvisejícího s užíváním webového portálu Kadernickevybaveni.cz uživatelem. Email provozovatele je: jana.plackova@hairservis.cz.

5) Uživatel se dále může se stížnostmi souvisejícími s užíváním webového portálu Kadernickevybaveni.cz uživatelem obracet na Českou obchodní inspekci. Informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce jsou uvedeny na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.
Část D. – Ustanovení závěrečná
XX.
Ustanovení závěrečná

1) Práva a povinnosti neupravená v těchto VOP řídí se dále platnými právními předpisy, zejména ObčZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2) Osobou odpovědnou za provoz webového portálu Kadernickevybaveni.cz provozovaného na internetových stránkách www.Kadernickevybaveni.cz je Jana Plačková : +420 773 770 073.

3) Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3.2019.